Bestemmingsplan Den Oudstenterrein op een oor na gevild.

23/11/2018 - Alvorens er gebouwd kan worden op het vm.de Oudstenterrein, al enige tijd geleden omgedoopt tot Leylandhof, moet eerst de bestemming ordentelijk geregeld worden. Dat bestemmingsplan ligt er nu en de Raad buigt zich daar op korte termijn over. Vraag is of het voor de Raad een Hamerstuk wordt of een Bespreekstuk. Binnnekort wordt dat duidelijk.

Op dit moment vinden sloopwerkzaamheden plaats op dit terrein. Loodsen worden afgebroken in afwachting van woningbouw. Voordat er maar een spa in de grond gestoken kan worden moet er een vernieuwd bestemmingsplan liggen. Dat moet de overgang van een bedrijventerrein naar een gebied met een woonbestemming regelen. Dat bestemmingsplan ligt er nu. Dankzij de fractie van Progressief Woerden, die daarop heeft aangedrongen, zal het plan binnenkort in de gemeenteraad aan de orde komen.

Het College stelt de Raad in dit stuk voor om dat plan gewijzigd vast testellen, waardoor de realisatie van 175 woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt op de locatie Utrechtsestraatweg 112A in Woerden. Het stuk is te vinden op:

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00646-rv-vaststellen-bestemmingsplan-herziening-bedrijventerrein-breeveld-en-herontwikkeling-den-oudsten.pdf

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Den Oudsten en het ontwerp bestemmingsplan partiele herziening bedrijventerrein Breeveld hebben gelijktijdig ter inzage gelegen voor zienswijzen van 27 augustus 2018 tot en met 27 september 2018. Gedurende de inzagetermijn zijn 2 zienswijzen ingekomen tegen het ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Den Oudsten. Deze zienswijzen hebben volgens het gemeengebestuur geleid tot een aantal wijzigingen, waardoor het bestemmingsplan gewijzigd dient te worden vastgesteld. Een van de twee zienswijzen heeft betrekking gehad op de Fagellaan ten aanzien waarvan het verzoek gedaan is om om die met een 30 km/h inrichting aan te passen zodat er  een veilige schoolroute van de school naar het nieuwe wijkje ontstaat. De herinrichting van de Fagellaan is inmiddels in het Meerjaren OnderhoudsProgramma 2019 opgenomen.

Wat de tweede zienswijze behelst wordt uit de gemeentelijk stukken helaas niet duidelijk.

Op 6 november 2017 heeft een informele inloopavond plaatsgevonden waar het ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling Den Oudsten en het stedenbouwkundig plan zijn getoond. Deze werd door de gemeente in samenspraak met de ontwikkelaar georganiseerd. De avond werd zeer goed bezocht, vooral door mensen die interesse hebben in een woning. Van de 175 woningen vallen 25 woningen in het sociale segment. Deze woningen zullen door GroenWest gerealiseerd worden. De meerderheid, 150 woningen, wordt een mix van van huur- en koopwoningen.

De wijk wordt duurzaam waarbij onder andere voorzien is in aardgasvrije woningen, afkoppeling van regenwater, het inzetten op fietsverkeer en een inclusieve woonomgeving.

Kritiek

Een paar maanden geleden kwam er forse kritiek van de Veiligheidsregio Utrecht op het plan. De vraag is natuurlijk hoe heyt gemeentgebestuur met die kritiek is omgegaan. Dat biijkt nergens uit. Verkeerswoordvoerder van het Wijkpatform, André Dierick, was dit uiteraard na bestudering van de stukken ook niet ontgaan. Zijn commentaar, onderschreven door het bestuur van het Wijkplatform en inmiddels gecommuniceerd met de fractie van Progressief Woerden luidt als volgt: “vanuit de Veiligheidsregio Utrecht is aangegeven dat er een aantal knelpunten opgelost moet worden om een wijk te realiseren die veilig is. Toegang voor brandweer en andere veiligheid diensten. Van deze inbreng vind ik niets terug in de grote aantallen documenten (die vanuit hier ook niet allemaal toegankelijk zijn). Het lijkt erop dat de reactie op het door de Veiligheidsregio gestelde conflicten nog niet is geformuleerd. En dat terwijl de Verkeersvisie 2030 hier dwingende uitspraken over doet!.

Daarnaast is ook geen enkele reactie terug te vinden op de uitspraken van ProRail die aangeven dat het spoor zwaarder belast zal gaan worden. Meer treinen, hogere snelheid. Gevolg zijn zwaardere trillingen bij de huizen naast de spoorbaan. Misschien moet in de opdrachten richting bouwbedrijven ook hiermee rekening worden gehouden (in andere plaatsen wordt door ProRail al aangegeven dat de afstand tussen spoorrails en huizen groter moet zijn)”.

Grote vraag is of nog iets met deze kritiek gedaan zal worden.

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief