Evaluatie hondenbeleid in Woerden

17/12/2017 - Veel bewoners van het Staatsliedenkwartier zullen zich er niet dagelijks van bewust zijn: Woerden voert een hondenbeleid uit. Een beleid gericht op het voorkomen van overlast en het reguleren van het in de openbare ruimte vertoeven van man en baasje c.q. bazin. Dat beleid is onlangs door de gemeente geëvalueerd en wat bleek: het beleid werkt naar behoren. Ook het bestuur van het Wijkplatform heeft zijn bijdrage aan die evaluatie geleverd. Het kwam tot geen andere conclusie dan die nu getrokken is in een maar liefst 80 pagina's tellend rapport.

Hondenbezitters de nieuwe rokers?

Dat is overigens wel het gevoelen van hondenbezitters. Hoeveel het er zijn die dit idee hebben is niet bekend, maar het onlangs verschenen evaluatierapport over het Woerdense hondenbeleid geeft aan dat velen zo denken. De hondenbezitter kortom als de nieuwe roker. Terecht?

Feit is dat Woerden een hondenbeleid voert. Daar is al eerder op de website van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier over geschreven. Ven beleid op dit gebed is sprake. Sterker nog: er is zelfs een projectleider aangesteld. Dus dat moet goed gaan en inderdaad: in Woerden wordt dit beleid succesvol uitgevoerd.

Vraag een willekeurige voorbijganger of zijn of haar stad een beleid gericht op onze viervoeters heeft en het antwoord laat zich raden. Laat staan dat men weet wat een dergelijk beleid inhoudt. Maar beden: Woerden doet het het slecht. Heeft 77% van de Nederlandse gemeenten een dergelijk beleid op poten gezet en is Woerden daar dus niet uniek in, slechts in 10% van de gemeenten worden de hondenbezitters bij de opzet en inrichting van dit beleid betrokken en in 3% van de gemeente is er sprake van dat deze doelgroep betrokken wordt bij de evaluatie van dit beleid. Woerden doet beide en onderscheidt zich dus daarin. Ten positieve.

Eind oktober ging het in het College van B. en W. Van Woerden over de evaluatie van dat beleid. Op tafel lag ene lijvig rapport van maar liefst 80 pagina’s waarin alle in’s en out’s beschreven werden, geintgeresseerd: lees verder Ook het bestuur van het Wijkplatform heeft daarbij zijn inbreng gehad. Dat mag ook vermeld worden.

Weinig opvallends bevat het rapport.  Interessant is weer wel dat hondenbezitters, helaas wordt geen percentage vermeld, het huidige beleid als te beperkend ervaren. Velen, maar hoe velen? ervaren het beleid als iets dat er vooral op gericht is om ervoor te zorgen dat de hond zo veel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnt. Maar stelt het evaluatierapport dat beeld mag dan zo zijn, het is strijdig met de feiten. Het beleid is er enkele en alleen op gericht om de overlast te beperken en de tolerantie jegens onze trouwe viervoeter te doen toenemen.

Terugkijkend over de afgelopen periode wordt in het evaluatierapport geconcludeerd dat het goed gaat met het aanlijngebod, de opruimplicht en de voorzieningen als uitrenveldjes en de speciale prullenbakken. Een probleem blijft de handhaving.  `Een voor de hand liggende conclusie dus. Geldt trouwens voor meer terreinen van gemeentelijk beleid, maar dit terzijde. Maar valt er niets meer te verbeteren? Jawel en daar worden in het rapport ook aanbevelingen voor gedaan. Zo moet de communicatie richting doelgroepen als de hondenbezitter, de gebruikers van de uitrenveldjes en de buurt- c.q. wijkbewoners beter en moet het beheer van de uitrenveldjes beter en moet er een tandje bij op het vlak van de handhaving. Het College heeft inmiddels besloten zich geheel in de aanbevelingen te kunnen vinden. Hond en baas c.q. bazin kunnen gerust verder. Eerst de jaarwisseling maar afwachten met al dat geknal en de stress die dat voor de honden gaat opleveren/

Actueel nieuws | Nieuwsarchief