Geen 2.500 bomen kappen in Woerden, maar er 2.500 stuks bijplanten

09/10/2018 - Een betrokken wijkbewoonster heeft zich zeer onlangs met een brief tot de fracties uit de Woerdense gemeenteraad gericht. In een vlammend betoog stelt zij zich te weer tegen het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders om maar liefst 2.500 bomen te kappen. Komt er wat voor in de plaats? Dat zal zeker het geval zijn. Tocht steekt het de adressante van deze brief dat in de gemeentelijke Bomenverordening, art.6 lid 1, het begrip " kan" staat als het gaat om de herplantplicht. De gemeente kan dat dus eisen, maar kan het om haar moverende redenen ook niet verplichten.
In haar brief aan de fracties beklemtoont Greet van Stavel, de schrijfster van de brief, het belang van bomen. Haar brief wordt met toestemming integraal op de site gepubliceerd.
T.z.t. zullen de reacties die deze brief oproept, ook op de site te vinden zijn.

Verkeerde prioriteiten: geen 2500 minder maar 2500 meer bomen!

 

B&W heeft in begrotingsvoorstel opgenomen dat het bomenbestand met 2500 gereduceerd wordt….

Dat kan toch niet waar zijn. Is het serieus of is het een tactiek van het College om iets anders er door te krijgen? Het belang van bomen in onze leefomgeving is te groot om zomaar een rigoureuze kap zonder herplant te laten plaatsvinden. Het lijkt alsof boomaanplant en –onderhoud ons weinig concreets oplevert maar niets is minder waar: het levert ons een gezonde directe leefomgeving op en het levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatbestendigheid van onze gemeente. 

Er is een klimaatdoelstelling afgesproken. Ook de gemeente zal moeten bijdragen om die doelstelling te halen. De berichtgeving wordt overheerst door energietransitie en andere technische mogelijkheden om de CO2 uitstoot te verminderen. We vergeten gemakshalve dat de natuur ons kan helpen. 

We moeten onze bomen juist koesteren en er heel blij mee zijn dat we veel bomen in de gemeente hebben. Geen 2500 bomen minder maar 2500 meer!

Denk aan de volgende aspecten:

Waterberging 

Door de klimaatverandering komen, naast warmere en drogere perioden in de zomer, intensievere buien voor. Bomen vangen een deel van het overvloedige water op en verdampen het waardoor de hitte gereduceerd wordt. 

Luchtkwaliteit en opslag fijnstof/CO2

Bomen en planten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Groene maatregelen zijn een bron van schone lucht en kunnen vuile lucht filteren. Beplanting in de stad en het buitengebied kan zo leiden tot een forse reductie van fijn stof en NOx in de leefomgeving. Voor een optimaal effect zijn de keuze voor boom- en plantensoorten, de plaats van beplanting en de beplantingsvorm belangrijke factoren. (https://www.vitalegroenestad.nl/Dossiers/Dossier/Luchtkwaliteit.wli)

Aanleg van ‘tiny forests’ kan de achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en fijn stof verminderen. (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680705019.pdf)

Landschappelijke waarde en welzijn

Straten en wijken zien er met bomen een stuk aantrekkelijker uit. Ook in onze buitengebieden is de landschappelijke waarde van groot belang. Daarnaast hebben bomen een positieve invloed op het welzijn van mensen. 

Reduceren van hittestress

De verkoelende werking van bomen. Afgelopen zomer tijdens de langdurige hitte hebben we regelmatig kunnen lezen en horen dat met bomen extra opwarming in de straten kan worden voorkomen. Zo las ik dat een boom gelijk staat aan tien airco’s!  (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-boom-geeft-net-zo-veel-verkoeling-als-tien-aircos/) 

Biodiversiteit

Bomen dragen bij aan de biodiversiteit. Er is zelfs meer nodig, (andere) aanplant in borders en perken, om bij te dragen aan het natuurlijk evenwicht. Zodat ook de bijen en insecten weer een leefgebied krijgen.

Kostenaspect

Het budget voor groen zou juist verhoogd moeten worden. Zie alle hierboven genoemde punten. 

Wel zou een gerichter beleid op langere termijn de kosten wat beheersbaarder kunnen maken.  

-          Bijvoorbeeld het kappen van grote/oude bomen die de trottoirtegels of andere bestrating omhoog drukken. Uiteraard herplant van jonge bomen Een gefaseerde aanpak is nodig om niet teveel volwassen bomen tegelijk te kappen. Grote oude bomen hebben aanzienlijk meer effect dan jonge boompjes.

-          Optie is ook om bedrijven te stimuleren, en bij vergunningaanvraag cq wijziging bestemmingsplan te verplichten, bomen te planten naast hun bebouwing en parkeerterreinen. Het onderhoud is voor de bedrijven zelf. Wellicht gebeurt dit al maar liggen er mogelijkheden om dat beleid nog verder aan te scherpen.Hetzelfde kan plaatsvinden bij landbouwbedrijven. Dat verhoogt tevens de landschappelijke waarde.

-          Is er een doordacht ecosysteem in de gemeente? Alleen 'goed' groen levert maximale ecosysteemdiensten en is maximaal 'waardevol' lees ik op de site https://www.stadswerk.nl/Themasenprojecten/waardevolgroen/default.aspx.  Zie verder: https://www.stadswerk.nl/Themasenprojecten/waardevolgroen/iTree/default.aspx. Dat kan op termijn een waardevol middel zijn om de stand van zaken in kaart te brengen en te verbeteren.

Bomenverordening

Op de site van de gemeente staat dat er een nieuwe verordening is, met wijzigingsdatum 3-7-2018 en ‘Deze regeling vervangt de Bomenverordening Woerden 2010’. De nieuwe regeling staat echter niet op de site! 
In de ‘oude’ verordening staat dat een herplantplicht kan worden opgelegd. Waar is het uitgangspunt gebleven dat voor elke gekapte boom een nieuwe geplant wordt? Dit uitgangspunt hoort duidelijk in de nieuwe bomenverordening vastgelegd te worden.

Ook de waarde van bomen in het kader van klimaatbestendigheid hoort een plek in de bomenverordening te krijgen.

Ik hoop van harte dat jullie niet zullen instemmen met het voornemen van het college om het bomenbestand te verkleinen maar juist zullen pleiten voor uitbreiding!

w.g. Greet van Stavel.

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief