“Parijs” gaat op de helling, maar Woerden werkt stug door aan duurzaamheid en klimaatneutraal.

29/05/2017 - Geïnspireerd door het klimaatakkoord van Parijs werkt Woerden er hard en met ambitie aan om een duurzame en klimaatneutrale gemeente te worden. Een van die maatregelen betreft het aardgasvrij maken van een deel van het Schilderskwartier. Voordat dat verwezenlijkt kan worden is nog een lange weg te gaan in de tijd. Het idee kan namelijk pas gerealiseerd worden als Stedin de gasbuizen in dat deel van de wijk gaat vernieuwen. Daarvoor heeft het tot 2030 de tijd.
Binnnekort gaat nieuwbouw van start op het Den Oudsten terrein en de vraag laat zich stellen of dat niet een unieke kans biedt om dat deel van het Staatsliedenkwartier nu al aardgasvrij te maken.

Verleden jaar vierden heel veel landen het als en doorbraak: het klimaatakkoord van Parijs. Maar VS-president Donald Trump dreigt het akkoord eenzijdig op te blazen. Woerden echter blijft stug doorwerken aan 5 duurzaamheidsprogramma’s .

In februari en maart jl. gingen inwoners, ondernemers en belanghebbenden met elkaar en met de gemeente in gesprek over een duurzame Woerdense samenleving in de toekomst. Veel ideeën en wensen die zijn opgehaald hebben een plekje gekregen in de actieplannen die voor de verschillende duurzaamheidsthema’s zijn geschreven. Deze stukken zijn nu voorgelegd aan de gemeenteraad om te  besluiten over de beschreven ambitieniveaus en beleidskaders. En met welk tempo deze ambities worden waargemaakt in de gemeente Woerden.

Met die input zijn actieplannen opgesteld voor de programma’s CO2-neutraal 2030, Circulaire Economie, Bodemdaling 2050 en Klimaatbestendig 2050. Per thema zijn de ambities van de gemeente vertaald naar een langetermijnstrategie en uitgewerkt tot een concreet actieplan. Hierin staan de stappen die de gemeente samen met de samenleving gaat nemen op de korte termijn tot 2022, met een doorkijkje naar de middellange termijn tot 2030 en de lange termijn tot 2050. Het actieplan voor de laatste van de vijf, 'Gezonde Samenleving", wordt in 2018 opgesteld.

Op 6 juni worden de plannen voor een duurzaam en een klimaat neutraal Woerden besproken in de commissie en ze worden op 22 juni afgetikt in de Raad. Voor het beschrijven ervan zijn heel wat bomen gesneuveld. De raadsleden moeten zich, alvorens met elkaar en met het College van B.en W. in discussie te gaan, door meer dan 160 pagina's tekst worstelen, lees maar mee.

CO2-neutraal

Een van de belangrijkste afspraken van “Parijs” was dat in 2050 moet alle energie in Nederland CO2-neutraal moet zijn. Als Nederland, als Woerden, als het Staatsliedenkwartier moeten we over op zonne-energie, windenergie of aardwarmte. Het gebruik van gas, olie of kolen kan dan niet meer, want dat zorgt voor CO2-uitstoot. Maar Woerden heeft uitgerekend op dit gebied de nodige ambities. Samen met inwoners en ondernemers wil de gemeente al in 2030 CO2-neutraal zijn. Daarvoor zijn diverse maatregelen nodig in de sfeer van de woningbouw. Woningen dragen namelijk voor een belangrijk deel bij aan de CO-2 uitstoot. Op de totale energierekening van huishoudens is 75% goed voor aardgas.

In die plannen past het treffen van maatregelen voor de totstandkoming van een aardgasvrije wijk. Het gemeentebestuur heeft het oog laten vallen op het westelijk deel van het Schilderskwartier, Het gaat om het deel van de wijk tussen 's-Gravensloot, de Jozef Israelslaan en de Rembrandtlaan. Dat zou als eerste aardgasvrij moeten worden.

Belangrijkste reden om voor dit deel van Woerden te kiezen heeft te maken met het feit dat netbeheerder Stedin voor 2030 de gasleidingen daar moet vervangen. Voor 2030 zou principe kunnen betekenen dat met dit werk in 2028 of 2029 een begin zal worden gemaakt. Dat duurt wel erg lang. Bovendien gaat het dan om bestaande wonignen.

Aardgasvrije wijk in het Staatsliedenkwartier eerst?

Is het niet makkelijker om te beginnen met nieuwbouw? In het Staatsliedenkwartier wordt er volop gebouwd (het vm. Campinaterrein) en gaat er nieuwbouw van start op het voormalige Den Oudstenterrein. Begin juni staat een bewonersavond op de planning en is het bestuur van het Wijkplatform uitgenodigd door de projectontwikkelaar voor een overleg.

Dat idee kan daar dan ingebracht worden. Hoe het zal vallen? Geen idee, maar zeker is wel dat we er via deze site op terug zullen komen.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief