Van Wijk-naar Gebiedsgericht werken.

24/05/2017 - In een Nota voor de gemeenteraad heeft het College van B. en W. nieuwe gedachten geformuleerd over het wijkgericht werken. In Woerden bestaat dat al meer dan 10 jaar, maar nu wil het gemeentebestuur er een dimensie aan toevoegen. Voortaan moet het gaan om Gebiedsgericht werken, waarbij zowel de fysieke omgeving in de wijk als ook de sociale omgeving op elkaar betrokken worden. Dat houdt grote veranderingen in voor de functie van de Wijkambtenaar, maar ook voor die van de bestuursleden van het Wijkplatform.

Van Wijk-naar Gebiedsgericht werken.

Dat wil het gemeentebestuur gaan doen: het wijkgericht werken er een dimensie bijgeven en dus voortaan gebiedsgericht gaan werken.

Dat staat te lezen in een Nota die in juni 2017 in de Raad aan de orde komt, voor de fijnprovers lees verder.

Het is nog maar een paar jaar geleden dat de gemeente het wijkgericht werken omhelsde. Er werden wijk- en dorpsplatforms opgericht, er kwamen wijkwethouders, wijkambtenaren, een wijkbudget en er wijkschouwen.

Mar dat is voor de toekomst niet meer voldoende. Het waarom daarvan staat in de nota, met daarin nog best wel veel ambtelijk jargon, beschreven.

Tussen wijk en gebied is sprake van een verschil. Een wijk is een gebied, maar een gebied is meer dan een wijk en daar gaat het bij de verbreding van de gemeentelijke aanpak over.

Er doen zich in de praktijk kwesties voor die wijkoverstijgend zijn en die moet je dan in de filosofie van het gemeentebestuur gebiedsgericht gaan aanpakken.

Dat is natuurlijk herkenbaar, maar er is nog een tweede reden om gebiedsgericht te gaan werken en die is wat minder herkenbaar. Te maken heeft dat met, zoals dat in de gemeentelijke nota heet, het sociale domein.

Gaat het bij het wijkgericht werken om vooral fysieke zaken, het inrichten van speelplekken, het aanwijzen van hondenuitlaatveldjes, klachten over te vroeg opgehangen vuilniszakken etc.etc., nu de participatiemaatschappij zijn intrede heeft gedaan acht het gemeentebestuur dat niet meer voldoende. Of zoals het in de Nota geformuleerd wordt: “voor een duurzame, integrale en vooral effectieve aanpak van de uitdagingen die inwoners van de gemeente tegenkomen is het van belang om de fysieke en sociale leefwereld in samenhang te zien”.

Van die volzin naar de definitie van gebiedsgericht werken ce n'est qu'une pas. Lees maar mee:

"Gebiedsgericht werken is een benadering waarbij het draait om het aanpakken van problemen op de schaal waar de problemen zich manifesteren, indien nodig over de grenen van wijken en dorpen heen”.

Uiteraard is het gemeentebestuur er nog niet uit over hoe dat in de praktijk zal gaan werken.

Wat wordt de rol van het Wijkplatform in die nieuwe constellatie? Daarover geen woord. Maar hier al vast wel een schot voor de boeg. Want kan het wijkplatform met niet gekozen bestuurders, die zich soms in een duiventil wanen, een rol spelen in het sociale domein, waar het gaat om zaken als schuldhulpverlening, verslaafdenproblematiek, jeugdproblematiek, gehandicaptenzorg etc. etc.? Privacygevoelige zaken. Een term die overigens nergens in de Nota valt, maar waar in het vervolg wel de nodige aandacht voor zal moeten zijn. Er zullen andere, hogere eisen gesteld moeten gaan worden aan de vrijwilligers die nu de besturen van de Wijk- en Dorpsplatforms bemensen. Willen zij dat? Kunnen zij dat? Aan welke criteria vooraf zouden zij moeten voldoen? Ook daarover in de Nota geen woord.

Helder is de Nota wel over de wijkambtenaar. Die moet zijn of haar werk er niet maar bij doen, twee uur per week is daarvoor ingeruimd!, maar die moet een heuse functie gaan krijgen, voorzien van een vaste formatieplaats. Dat is in ieder geval winst voor het Wijk- en Dorpsplatform.

De wijkambtenaar nieuwe stijl moet het belangrijkste aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie worden voor diezelfde gemeentelijke organisatie. Hij moet dus beschikken over brede kennis, stevige vaardigheden en goede contactuele vaardigheden. Een figuur waar de rest van de gemeentelijke organisatie niet omheen kan. Om een indruk te geven van de vaardigheden die nodig zijn, nog een citaat uit de Nota: “hij moet gebruik maken van bestaande cijfers, knelpunten, rapporten en monitoren om vervolgens de wijkanalyse te toetsen aan de beleving van de wijkbewoners”. Het schaap met de vijf poten zo gezegd met als hoog verheven doel de leefbaarheid en de leefomgeving in de wijk samen met de bewoners en maatschappelijke organisaties trachtgen te verbeteren.

Het gemeentebestuur wil ook wat doen aan de rol en de status van de Wijkplatforms, rekening houdend met de onderlinge verschillen. Hoe? Dat blijft in het vage.

Wellicht dat er na de behandeling van deze Nota in de commissievergaderingen van juni, mogelijk gevolgd door de raadsvergadering op de laatste donderdag van juni meer duidelijkheid op dit punt zal komen.

Duidelijk is wel dat het nieuwe beleid een behoorlijke investering gaat vergen, een slordige€ 350.000.

Duidelijk zal ook zijn dat het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier deze ontwikkeling op de voet gaat volgen en zo nodig voor een terugkoppeling via de website zal zorgen.

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief