Vergaderingen

Vergaderingen Wijkplatform

De eerste vergadering van 2024 heeft op maandag 11 maart plaatsgevonden. Het verslag vindt u op de Leestafel.

Het vergaderschema voor 2024 vindt u op de pagina Agenda.

Wij gaan op zoek naar thema's per vegadering om deze inhoudelijk aantrekkelijker te maken. Weet u een actueel thema dat de aandacht tijdens een wijkplatformvergadering verdiend, meldt dat dan a.u.b. bij de secretaris.

Let op: in 2024 geen vergaderingen meer op de dinsdagavond, maar op een wisselende avond per kwartaal!

Agenda eerstkomende Wijkplatformvergadering

De agenda voor de wijkpltformvergadering van dinsdag 4 juni 2024 (terug te lezen in 'het Staatsblad 87' ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslag vergadering Wijkplatdform van 11 maart 2024
  3. Maarten Stiggelbout over bewegen in de wijk
  4. Extra onderwerp (nog te bepalen)
  5. Wat verder ter tafel komt
  6. Sluiting

Verslagen vergaderingen Wijkplatform

Verslagen van de meest recente vergaderingen vindt u op de Leestafel.

Vergaderingen bestuur in 2024

Het bestuur vergadert om de 6 weken bij een bestuurslid thuis, altijd op vrijdagmorgen. Het vergaderschema voor 2024 vindt u op de pagina Agenda.

Ook voor deze vergadering kunt u zelf onderwerpen aandragen via een mail aan de secretaris.

Overige vergaderingen

  • Vergaderingen thema's n.a.v. wijkagenda
  • Vergaderingen werkgroepen
  • Bijeenkomsten gemeente en/of instellingen