Bestemmingsplan-Witt zal ongewijzigd de eindstreep halen.

14/02/2020 - Na een lange aanloop bereikt het bestemmingsplan "herontwikkelingslocatie Witt" deze en de volgende maand de eindstreep. Nagenoeg ongeschonden, want de zes ingediende zienswijzen, m.a.w. bezwaren, worden gemotiveerd en goed beargumenteerd van de hand gewezen.

Het bestemmingsplan ‘Herontwikkelingslocatie Witt' vormt het juridisch kader om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van maximaal 117 woningen, bestaande uit grondgebonden woningen en drie appartementengebouwen. De appartementengebouwen worden gerealiseerd aan de spoorzijde van het gebied in verschillende hoogtes van 5 tot 10 bouwlagen. De grondgebonden woningen en de appartementen zullen van elkaar gescheiden worden door een groenstrook met een fietsverbinding.

Het gaat om circa 40 middelgrote en grotere rijwoningen en 67 appartementen, waarvan 26 in de categorie goedkope koop. De overige 41 appartementen vallen in de duurdere categorieën.

Overigens bestaat het huidige plan van de ontwikkelaar uit 110 woningen. Er is dus nog wat ruimte voor de ontwikkelaar om het plan uit te breiden naar 117 woningen.

Verschillen onderling in hoogte zorgt voor een gevarieerde uitstraling van de bebouwing. De appartementengebouwen krijgen bouwhoogtes van 6, 4 en 9 woonlagen op een parkeerlaag die zich op de begane grond bevindt.

De hoog- en laagbouw worden van elkaar gescheiden door een groene strook in het verlengde van de bestaande groenstrook op het Campina terrein. Daardoor worden de twee gebieden met elkaar verbonden. Het reeds aanwezige fietspad op het Campina terrein wordt doorgetrokken zodat het plangebied ontsloten wordt en in verbinding staat met de wijk.

Een van de uitgangspunten van de herontwikkeling van deze locatie is om het gebied in te richten als een rustige, groene woonwijk met een autoluw openbaar gebied.

Het parkeren van auto’s gebeurt grotendeels uit het zicht omdat het merendeel van de auto’s geparkeerd zal worden in één van de twee parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn er in de openbare ruimte aan de noord- en zuidzijde van het plangebied een aantal parkeerplaatsen voorzien voor met name bezoekers

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn 6 zienswijzen ingediend, waaronder die van het bestuur van het Wijkplatform. Nagenoeg alle bezwaren worden op even deskundige als overtuigende wijze, het moet worden erkend, van de hand gewezen. Dat geldt ook voor de zienswijze van het bestuur waarin een pleidooi gevoerd wordt voor eenrichtingsverkeer op de Johan de Wittlaan. Dat idee wordt op grond van een motivering die kennis van hogere wiskunde vereist, niet overgenomen.

De overige zienswijzen gaan met name over:

- De parkeer- en verkeerssituatie in de wijk Staatsliedenkwartier;

- Het uitzicht vanuit de meest oostelijke toren van ‘Woerden Centraal”;

- De invloed van het project op de bedrijfsbebouwing ten oosten van plan.

De zienswijzen blijken geen aanleiding gegeven te hebben om het bestemmingsplan aan te passen op een enkele verandering in de formulering van bepaalde regels na.

Zie de Nota: /userfiles/files/bomenlijst%202017_0.pdf

De Raad bespreekt het voorstel volgende week donderdag, 20 februari, om tijdens de raadsvergadering van 12 maart een besluit te nemen. Zie het raadsbesluit:

/userfiles/files/Raadsvoorstel%20Plan-Witt.pdf

 

 

 

 

 

Ten slotte nog iets over het autobezit en de te verwachten parkeerdruk. In het raadsvoorstel wordt de stelling gehuldigd dat de kleine appartementen en de afstand tot het station het aannemelijk maken dat minder huishoudens kiezen voor een tweede auto of zelfs geen auto, waardoor het totaalaantal auto’s in het project lager zal zijn. Om dit effect te versterken is bij dit plan ingezet op deelauto’s. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat er in de parkeergarage 3 (tot 116 woningen) of 4 (vanaf 116 woningen) parkeerplaatsen blijvend worden gereserveerd voor deelauto’s. De eerste drie jaar wordt

dit betaald door de ontwikkelaar, daarna door de VVE.

Wensdenken?

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief