Bezuinigiungen bij de gemeente als gevolg van de coronacrisis

02/07/2020 - De gemeenten laat weten dat bezuinigingen noodzakelijk ijn als gevolg van de coronacrisis. Belanghebbende organisaties, waaronder het Wijkplatform hebben een bief gehad, die in het onderstaande integraal wordt weergegeven. Op 16 juli ontvangt het bestuur het voorstel, waarop binnen een paar weken gereageerd moet worden.

Geachte heer, mevrouw,

 

Graag infomeren wij u over het participatietraject van de strategische heroriëntatie, dat loopt van 16 juli tot 24 augustus.

De financiële situatie van de gemeente Woerden staat onder druk. Om te komen tot een degelijke financiële huishouding, nu en in de toekomst, zijn bezuinigingen onvermijdelijk.

Dit voorjaar heeft de raad bepaald, dat er in alle breedte gekeken kan worden naar mogelijke bezuinigingen. Daarvoor heeft zij in een ronde tafel gesprek een aantal maatschappelijke partners gesproken. Sindsdien is verder onderzoek gedaan naar mogelijke bezuinigingen. Binnenkort beoordeelt het college de uitkomsten. Uiteindelijk zal de raad hierover een besluit nemen en in het najaar de begroting vaststellen. Dit proces noemen we de strategische heroriëntatie. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze mail.

 

De strategische heroriëntatie is een belangrijk en ingrijpend proces. Bezuinigingen kunnen maatschappelijke consequenties hebben. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat de inbreng van de maatschappelijke partners hierin wordt meegenomen en ook de raad zal de inbreng meewegen. We realiseren ons dat de genoemde periode niet ideaal is, omdat dit in de schoolvakantie valt. Dat is ook de reden dat we u nu vast een bericht sturen. U kunt uw achterban tijdig op de hoogte stellen en mocht zich een probleem voordoen, samen kijken hoe u dit kunt oplossen. 

In de afgelopen maanden heeft Corona de wereld op zijn kop gezet. De gemeente heeft sommige zaken uitgesteld en is met andere zaken aangepast doorgegaan. Dat laatste geldt voor de strategische heroriëntatie. Hoewel de begroting 4 jaren bestrijkt kijken we nu slechts 1 jaar vooruit. We denken dat we volgend jaar weer meer gelegenheid tot participatie kunnen bieden dan onder de huidige corona-omstandigheden het geval is. Helemaal uitstellen is geen optie. De financiële situatie van de gemeente heeft prioriteit. College en gemeenteraad willen met een degelijke begroting  het komend jaar ingaan. 

 

Vooraankondiging planning

U ontvangt op 16 juli het door het college gekozen scenario met bezuinigingsmaatregelen. 

Wij vragen u uiterlijk 21 augustus schriftelijk op dit voorstel te reageren, zodat uw inbreng meegenomen kan worden in de raadinformatiebrief voor de collegevergadering van 1 september.

Wij danken u alvast voor uw bijdrage in dit proces.

 

Achtergrond strategische heroriëntatie

Het college heeft bij het opstellen van de begroting 2020-2023 geconstateerd dat in de toekomst problemen zouden gaan ontstaan. Het college is van mening dat de gemeentefinanciën stabiel en gezond moeten zijn, dat er niet meer moet worden uitgegeven dan er binnenkomt en dat voorkomen moet worden dat de algemene reserve wordt ingezet voor structurele uitgaven. Het college heeft er daarom voor gekozen om voor 2020 geen middelen in te zetten uit de algemene reserve. Het college wil dit ook na 2020 als uitganspunt blijven nemen. Door deze ontwikkelingen is er een noodzaak voor een strategische heroriëntatie van de begroting. Met andere woorden: we moeten samen binnen ons budget opnieuw overwegen wat wij belangrijk vinden. Door middel van bezuinigingen zorgen we ervoor dat de volgende begroting 2021-2024 structureel meer in evenwicht is.

 

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

 

De heer W. van Barneveld

Manager team Strategie en Control

Actueel nieuws | Nieuwsarchief