Definitieve vaststelling bestemmingsplan-Witt

30/04/2020 - Op 12 maart heeft de Raad dit bestemmingsplan vastgesteld. Het ligt nu tot 3 juni ter inzage op het gemeentehuis. Voor iwe daartoe aanleiding ziet kan er beroep aangetekend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt op 12 maart jongstleden vastgesteld. Zoals bekend heeft het bestuur van het Wijkplatform tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen. Daarvan is melding gemaakt op onze site.

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt vanaf vandaag zes weken ter inzage gelegd, van 23 april t/m 3 juni 2020.

Het plan en bijbehorende relevante stukken is tijdens deze periode te vinden op www.woerden.nl > inwoners > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0632.witt-bVA1).

Men kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Meer informatie is te vinden in de officiële bekendmaking die 22 april in de Woerdense Courant en Staatscourant is gepubliceerd.

Indien er vragen zijntof of als men meer informatie wenst over de bestemmingsplanprocedure, dan verneemt ondergetekende dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Edith ten Westenend
Beleidsadviseur Ruimte

0348-428455
aanwezig ma t/m do

Actueel nieuws | Nieuwsarchief