Een nieuw station in Woerden: ja graag!!!

15/05/2020 - Het stationsgebied gaat op de schop. Door de gemeente is nu een voorkeursmodel ontwikkeld. Geacht wordt b.v. aan een nieuw station, enkele tientallen meters verwijderd van het huidige station. Er wordt gebruik gemaakt van de huidige onderdoorgang voor auto's. Het oude station is een monumentaal gebouw dat omgebouwd kan worden tot een Grand Café.

Een nieuw station?

 

Het gebied rondom het station kan best een facelift gebruiken. Dat vinden omwonenden, buurt- en wijkbewoners en, belangrijk, ook de gemeente. Maar voordat de eerste paal als het ware de grond in gaat moet er een visie zijn. Wat moet er veranderen in de stationsomgeving, hoe, wat en waar en wat gaat dat kosten? Sinds 2018 wordt er op het gemeentehuis gewerkt aan die visie. Onderdeel daarvan is dat bewoners en belanghebbenden daarover kunnen meepraten. Dat is tot nu toe in twee etappes gebeurd. In mei 2019 werd er door de gemeente een zogeheten meedenkavond belegd. Met ongeveer 100 belangstellenden en belanghebbenden werd gezamenlijk nagedacht over de toekomst van het stationsgebied. Deze bijeenkomst leverde veel bruikbare input op voor de vervolgstappen. Op 29 januari 2020 heeft vervolgens het werkatelier ontwikkeling stationsgebied plaatsgevonden. Hierbij waren ruim 130 bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden aanwezig

om mee te denken over de toekomstige ontwikkeling van het stationsgebied. Namens het bestuur van het Wijkplatform waren voorzitter Paul Glissenaar en penningmeester Nico Verbrugge aanwezig. Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op de tot dan toe doorlopen stappen, op de analyse van het gebied, op de bouwstenen waaruit een visie kan bestaan en op twee mogelijke modellen, de Groene Poort en de Blauwe Poort.

 

Met het bepalen van het voorkeursmodel is weliswaar een tussenstap in de tot standkoming van de stedenbouwkundige visie bereikt, maar is de klus nog niet geklaard. Want die moet uitgewerkt worden en in dat kader moeten dus uitspraken gedaan en beslissingen genomen worden over de invulling van de openbare ruimte, functies in het gebied, bouwvolumes, bouwhoogtes en ontsluitingen.om maar iets te noemen.

In het voorliggende voorkeursmodel zij groen en blauw gecombineerd.

Immers, als stad midden in het Groene Hart zijn water en groen de belangrijkste kwaliteiten van Woerden als fijne woon- en werkstad. Ingezet wordt op Woerdense maat en schaal, maar er is ook sprake van ambitie. Zo wordt er maximaal ruimte gemaakt voor voetgangers en fietsers, de auto krijgt een kleinere rol in het gebied. Een spectaculaire verbrede onderdoorgang verbindt letterlijk en figuurlijk het noorden en zuiden van Woerden. Hiermee wordt de stad weer ‘heel’ in de beleving van voetgangers en fietsers en ontstaat een toekomstbestendig en aantrekkelijk nieuw stationsgebied. De verbrede onderdoorgang biedt de kans om een toekomstbestendig, compact nieuw station te maken en het oude monumentale

Stationsgebouw te her ontwikkelen als nieuw visitekaartje voor Woerden.

In het AD/Groene Hart van vandaag, 15 mei, wordt voor die ontwikkeling ruim aandacht geschonken.

/userfiles/files/Knipsels%20626.jpg

Het station, dat volgens reizigers helemaal niet voldoet, wordt verplaatst richting auto-onderdoorgang. De tunnel kan nu, met roltrappen!!, benut worden voor het nieuwe station. Als de volgens velen foeilelijke entree wordt verwijderd kan het monumentale huidige station omgebouwd worden tot b.v. een Grand Café.

/userfiles/files/1(2).jpg

Voor fietsers wordt het dan wel een stukje verder lopen, tenzij de stalling ook verplaatst wordt.

In de toekomstige visie ontstaat ook meer ruimte voor de Wetering.  Een betere beleefbaarheid van het water sluiten ook goed aan op de werkzaamheden die momenteel worden verricht voor de Singel.

 

Samengevat: wat gaat er veranderen als het stationsgebied op de schop gaat?

a. De bereikbaarheid per OV, auto en fiets wordt duurzaam versterkt door aanpassingen in de diverse infrastructurele voorzieningen;

b. Verbindingen zullen tot stand gebracht worden tussen de projecten Snellerpoort, Stationsgebied en Middelland en tussen deze projecten en de binnenstad (oost-west én noord-zuid)

c. Bouwprogramma in het stationsgebied wordt gefaciliteerd: welke functies en voorzieningen zijn gewenst en realistisch?

d. De samenhang tussen de projecten Snellerpoort, Stationsgebied en Middelland wordt verbeterd door afstemming te bewerkstelligen tussen de ruimtelijke en programmatische invulling.

/userfiles/files/Voorkeursmodel.jpg

 

Het vervolg

 

In de komende periode stelt de gemeente de stedenbouwkundige visie op. Hiervoor gaat de gemeente uiteraard (opnieuw) in gesprek met bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden. Ook spelen de partners bij deze ontwikkeling een belangrijke rol: provincie Utrecht, NS en Prorail. In de uitwerking komen concretere keuzes aan de orde voor bijvoorbeeld:

- Raamwerk en ontwikkelvlekken;

- Infrastructuur, ontsluiting en bereikbaarheid;

- Programmering en functies;

- Gebruiksmogelijkheden water;

- Bouwen langs het spoor;

- Typologieën voor parkeeroplossingen;

- Logistiek rondom het station;

- Uitwerking openbare ruimte;

- Klimaatbestendigheid en waterberging.

 

De aansluiting en verbinding met de binnenstad en Nieuw-Middelland en Snellerpoort speelt bij alle keuzes een belangrijke rol. In de volgende fase besteedt de gemeente tevens, naast de inhoudelijke onderwerpen die bij de visie een rol spelen, nadrukkelijk aandacht aan de faseerbaarheid en financiële haalbaarheid van de ontwikkelingen. Vragen die daarbij aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld: wat is het gewenste eindbeeld en hoe zien tussenstappen eruit? Welke (aanvullende) financieringsmogelijkheden zijn er?

De inschatting is dat de stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied in het najaar van 2020 gereed is.

Slotstuk is dat de gemeenteraad op enig moment worden gevraagd om een besluit te nemen over de stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied.

Fietsoloog Gijsbert Valstar merkte bij dit voorkeursmodel het volgende op:

Voor Staatsliedenkwartier van belang dat een goede fietsverbinding langs station via Mandelabrug naar centrum wordt gerealiseerd.
Naast de nieuwe fietsenstalling onder het spoor bij de Bijzerwetering, handig om direct de traverse aan leggen met bijbehorende fietsparkeervoorzieningen. En, waar blijft het fietstunneltje vanaf Campina naar Snellerpoort ter hoogte van Roche? Er is al ruimte voor gereserveerd bij plan Witt.

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief