Facebookberichten van oktober 2019

04/11/2019 - Ook gedurende de maand oktober zijn er interessante berichten op de Facebookpagina van het Wijkplatform verschenen., Een oerzicht daarvan in het onderstaande.

Campinaat (het terrein van hetgeen eertijds van de fa.Pels was)

Kirsten Prumers-van Lawick, projectsecretaris Ruimtelijk Beleid en Projecten van de gemeente Woerden heeft het bestuur van het Wijkplatform het volgende laten weten.

Eerder hebben wij elkaar al gesproken over de inhoud van dit plan. Zoals u weet heeft het voorontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt ter inzage gelegen van 9 mei tot 22 juni 2019.

Hierop volgend zijn een aantal inspraakreacties binnengekomen welke in het eindverslag ‘Beantwoording inspraak- en overlegreacties’ zijn beantwoord. Dit verslag is vandaag (maandag 30 september 2019) verzonden aan deze indieners

Het ontwerpbestemmingsplan wordt van aanstaande donderdag 3 oktober tot en met 13 november 2019 ter inzage gelegd.

In de Woerdense Courant van 2 oktober wordt hiervan een bekendmaking gepubliceerd.

Dat is later dan we in eerste instantie hadden aangegeven. De oorspronkelijke planning was om het ontwerpbestemmingsplan voor de zomervakantie ter inzage te leggen. Helaas moesten er nog wat zaken uitgezocht worden die wat meer tijd kostten dan gedacht evenals dat de vakantieperiode er tussen zat.

Procedure bestemmingsplan

Tijdens deze inzageperiode is er gelegenheid om een éérste formele zienswijze in te dienen (via het indienen van een schriftelijke of mondelinge zienswijze).

Na verwerking van de zienswijzen gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt vervolgens gepubliceerd op Internet en in de Woerdense Courant.

Top 3 van meest besproken onderwerpen.

Naast de stikstofproblematiek, en de dito van de Pfas behoren de pensioenen tot de meest besproken onderwerpen in ons land, dus waarschijnlijk dat dit ook voor het Staatsliedenkwartier geldt.

Het in de wijk pal tegenover het station gevestigde onderneming Actor organiseert op 5, 6 en 7 november een inloopspreekuur voor alle vragen die men maar kan bedenken over het pensioen(opbouw). Voor belanghebbenden ene must om zich te laten informeren door deskundigen van Actor.

Bouwprotest n.a.v. Stikstof en Pfas-problematiek, maar voor het plan-Witt zou dat niet nodig zijn

De 110 woningen die in dit plan gebouwd gaan worden voldoen aan alle eisen. In ieder geval voor stikstof .Ove PFas rept het artikel uit het AD/Groene Hart van 29 oktober niet, dus het is maar te hopen dat als er nog iets aan berekend moet worden de grenswaarden niet overschreden zullen worden. Maar wie gaat hier als bouwonderneming aan de slag? Dat blijft nog even afwachten.

Duurzaam Woerden tekent overeenkomst met gemeente over plukbakken

Recent is de overeenkomst met de gemeente ondertekend, waarmee Duurzaam Woerden plukbakken in de openbare ruimte mag plaatsen. De bakken kunnen in de gehele gemeente Woerden geplaatst worden, dus ook in de drie dorpen. Als u zo’n bak in de buurt van uw huis wilt hebben, kunt u bij ons zo’n bak aanvragen.

De plukbakken zijn een initiatief van Duurzaam Woerden in samenwerking met de RABO-bank Rijn en Veenstromen, Overbeek Garden design, Cor Werkt Beter (voorheen de Samenwerkingsunie) en AMECO. Als u zo’n bak in de buurt van uw huis wilt hebben, kunt u bij ons zo’n bak aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.

Ministerieel bezoek aan Het Thuishuis.

Minister Hugo de Jonge bracht inde Week van de Eenzaamheid gisteren een bezoek aan Het Thuishuis, gelegen in onze wijk.

Het AD/Groene Hart van donderdag 3 oktober maakte melding van dit bezoek.

Team Sportservice provincie Utrecht.
De gemeente Woerden laat het volgende weten en voegt na het bericht toe dat iedereen, dus elke wijkbewoner/ster van het Staatsliedenkwartier, zich voor deze happening op woensdagavond 6 november a.s. kan aanmelden.

Grenzeloos actief meetup: Sport verbindt!, samen bereik je meer.

Team Sportservice provincie Utrecht organiseert op woensdagavond 6 november 2019 een meetup in het kader van Grenzeloos Actief. Grenzeloos Actief zet zich in om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen.

Het thema van de bijeenkomst is: Sport verbindt!, samen bereik je meer. We richten ons op de verbinding en samenwerking tussen mensen met een beperking (de doelgroep) en professionals uit het werkveld. Om zo vraag en aanbod (op het gebied van sport en bewegen) beter met elkaar te laten matchen.

De meetup is bedoeld voor zowel de doelgroep als alle professionals uit regio Utrecht-West (Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden en Oudewater) die in aanraking komen met mensen met een zorgvraag. Zoals (beleids-) ambtenaren, WMO-consulenten, bewegingsagogen, huisartsen, POH’ers, fysiotherapeuten, sportverenigingen/ sportaanbieders en medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen.

Wijziging hondenuitrenveld Bastion Maurits

Er is dit jaar al veel te doen geweest over dit in Bastion Maurits gelegen hondenuitrenveld. Bewoners van de aanliggende woningen en hondenuitlaters stonden tegenover elkaar. Voormalig voorzitter Lenneke Smit van het Wijkplatform, door bewoners uitgenodigd, had een plannetje in de achterzak. Verklein het veld, verplaats het hekwerk en maak een andere ingang en weg zijn de problemen. Haar gesprekspartners zagen er wel wat in.

Op 12 juli vond er op het veld overleg plaats tussen bewoners, hondenbezitters en de gemeente. Helaas kwamen bewoners niet opdagen, maar wel werd het voorstel van het Wijkplatform “in de groep” gegooid. De hondenbezitters en gebruikers van dit uitrenveld toonden zich niet ontevreden.  Vraag was alleen hoe “de gemeente” zich zou gaan opstellen, want die had nog wat bedenktijd nodig. 

Zeer recent is duidelijk geworden wat de gemeente voor heeft met dit veld. Het wordt verkleind en het wordt wel veel kleiner dan in het plan-Smit. Dit tot onvrede van de gebruikers, zoals het AD/Groene Hart de 26ste oktober optekende uit hun mond.

De gemeente heeft de gebruikers inmiddels over het plan, zie tekening, geïnformeerd bij brief, die hieronder staat afgedrukt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief