Inloopavond stedenbouwkundig plan Snellerpoort

03/12/2019 - De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de plannen voor de toekomstige woonwijk Snellerpoort. Dit braakliggende terrein tussen de Steinhagenseweg en het spoor moet een levendige, 21e eeuwse stationsbuurt worden. Een stedelijke wijk met circa 800 woningen, maar ook een wijk waar water en groen een hoofdrol spelen en die goed verbonden is met het centrum van de stad. Kortom, een buurt waar het goed wonen is. Met de komst van de nieuwe woningen, neemt ook de behoefte aan (winkel)voorzieningen in de wijk toe. Daarom onderzoeken de eigenaar van het winkelcentrum (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer) en de gemeente Woerden of uitbreiding van het bestaande winkelcentrum met een extra supermarkt, circa 100 woningen en een gebouwde parkeergarage in Snel en Polanen haalbaar is.

Voor de gehele ontwikkeling van Snellerpoort (woongebied en uitbreiding winkelcentrum) is een Stedenbouwkundig Plan opgesteld. U vindt dit op gemeenteraad.woerden.nl  onder Ingekomen stukken, 16 oktober 2019 (Raadsinformatiebrief inzake stedenbouwkundig plan Snellerpoort).

Het Stedenbouwkundig Plan is vertaald in twee voorontwerpbestemmingsplannen die binnenkort ter inzage worden gelegd in het kader van de inspraak. Graag nodigen we u uit voor een inloopavond.  

Wanneer?             Woensdag 11 december 2019

Hoe laat?               18.30 – 20.30 uur (inloop)

Waar?                     Basisschool De Regenboog, Kallameer 2, Woerden

 

Wat kunt u op de inloopavond verwachten?

Tijdens deze avond kunt u de voorontwerp bestemmingsplannen inzien. Wij hebben nog geen plannen of tekeningen van de woningen die er gaan komen, omdat er nog geen ontwikkelaar is geselecteerd of kavels zijn verkocht.

Wel kunt u zien welke bouwvlakken er zijn en wat de bouwmogelijkheden zijn. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Er is geen vast programma, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Inzien bestemmingsplan en reageren

Van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het kader van de inspraak. U kunt de stukken dan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.woerden.nl > bouwen, verbouwen en slopen>  bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. Er ligt ook een inzage exemplaar bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. In deze periode kunt u een inspraakreactie indienen. Daarin kunt u aangeven op welke punten u het wel of niet eens bent met het bestemmingsplan. Geef daarbij vooral aan waarom u het niet eens bent en hoe u eventueel zaken anders geregeld zou willen zien.

 

[Tekstvak: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden p.a. Team Ruimtelijke Plannen t.a.v. dhr. H. Misset Postbus 45 3440AA Woerden Onder vermelding van “inspraak voorontwerpbestemmingsplan Snellerpoort Woerden” of “inspraak voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen”.] De inspraakreactie kunt u tot en met 15 januari 2020 per post (niet per e-mail) sturen aan:

Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u binnen dezelfde termijn van maandag tot en met donderdag telefonisch een afspraak maken via mevrouw W. Steffens via ons algemene telefoonnummer 14 0348.

Vervolgprocedure

Na afloop van de inspraakperiode worden de inspraakreacties verzameld en beoordeeld. Dit wordt verwerkt in de volgende stap van het bestemmingsplan: het ontwerpbestemmingsplan.

De kennisgeving van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zal te zijner tijd worden gepubliceerd in de Woerdense Courant en in de Staatscourant en vervolgens ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 zijn. In deze periode van 6 weken kunt u een zienswijze indienen. De zienswijzen, de beantwoording daarvan en het eventueel daarop aangepaste bestemmingsplan worden vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Woerden.

 

Na de bestemmingsplanprocedure kunnen ontwikkelaars met architecten aan de slag om bouwplannen te maken. De oplevering van de eerste woningen is voorzien in 2022/2023. De uitbreiding van het winkelcentrum is niet voor 2023 te verwachten, omdat hiervoor eerst de Steinhagenseweg omgelegd zal moeten worden langs het spoor.

Vragen?

Zijn er naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kan contact  contact opgenomen worden  met de projectsecretaris Wendy Steffens via snellerpoort@woerden.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief