Ontwerp bestemmingsplan herontwikkelingslocatie Witt

16/10/2019 - Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt

Met ingang van 3 oktober 2019 heeft de gemeente het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier heeft enkele bezwaren tegen het plan, waarbij het met name gaat over de verkeersafwikkeling en het parkeren, aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.

Ook pleit het in zijn zienswijze voor het invoeren van eenrichtingverkeer op de Joh. De Wittlaan.


Plangebied en doel

Het perceel van het voormalig terrein van het tuincentrum aan de Johan de Wittlaan 6-8, wordt herontwikkeld naar een woongebied.
In de beoogde situatie worden maximaal 117 woningen gerealiseerd, bestaande uit grondgebonden woningen en drie appartementengebouwen. De appartementengebouwen worden gerealiseerd aan de spoorzijde van het gebied in verschillende hoogtes van 5 tot 10 bouwlagen. De grondgebonden woningen en de appartementen zullen van elkaar worden gescheiden door een groenstrook met een fietsverbinding. Voor de nieuwe ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

De reactie van het Wijkplatform is in het onderstaande document te vinden:

Aan: de Gemeenteraad van Woerden

Team Ruimtelijke Plannen

Postbus 45

3440 AA Woerden

Zienswijze n.a.v. ontwerpbestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt

 

Woerden, 15 oktober 2019

Geachte Raad,

Als bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier willen wij graag van de geboden gelegenheid gebruik maken om een zienswijze in te dienen n.a.v. het vorengenoemde ontwerpbestemmingsplan.

Die zienswijze heeft betrekking op het ontbreken van enige indicatie in de voorliggende stukken op de vraag op welke wijze de vergrote druk van het autoverkeer als gevolg van de nieuwbouw via de Joh. de Wittlaan wordt afgewikkeld. Ook in de reeks van bijlagen bij de toelichting is daar niets over te vinden.

Het bestuur van het Wijkplatform Staatliedenkwartier is van mening dat handhaving van de bestaande situatie op de Joh. de Wittlaan met name voor de fietsers tot meer problemen aanleiding kan geven dan dat die er nu al zijn. Mijn bestuur pleit dan ook voor invoering van eenrichtingverkeer voor auto’s op die laan. Alleen afslaan via de Joh. van Oldebarneveldlaan blijft dan mogelijk. Bijkomend voordeel is dat invoegen vanaf de Joh. van Oldebarneveldlaan naar de Utrechtsestraatweg ook beperkt kan worden. Voor de filevorming op de Utrechtsestraatweg kan dat een verbetering betekenen.

In dat verband vraagt het Wijkplatformbestuur zich af of de verkeersmaatregelen in het plangebied in lijn liggen met de uitgangspunten van de gemeentelijke Verkeersvisie en Strategie.  Daarin wordt aangegeven dat in dit soort situaties met inrichtingsvoorschriften van wijk-ontsluiting en woon-ontsluiting rekening moet worden gehouden met zaken als stoepbreedte, toegankelijkheid van rolstoelers en andere mindervalide bewoners. Naar verluid voldoen de nieuwbouwplannen in de wijk niet aan de minimale eisen. Als het oor te luisteren wordt gelegd bij politie, brandweer en ambulance dan kunnen dergelijke geluiden gehoord worden.

Ten slotte veroorloven wij als bestuur ons nog een opmerking over de parkeernorm. Uitgangspunt bij nieuwbouwplannen is volgens ons een norm van 85%. Dat houdt in dat dit in de omgeving van het plangebied-Witt tot een verhoogde parkeerdruk kan leiden. Te verwachten valt dat er zeker tijdens de bouw parkeerproblemen zullen ontstaan met alle gevaarlijke situaties van dien. Voor ons als bestuur is dat reden tot zorg.

Hoogachtend,

 

 

Wim van Geelen, secretaris

Wijkplatform Staatsliedenkwartier.

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief