Voorzieningen in het Staatsliedenkwartier

01/05/2019 - CDA raadslid Marco Hoilemans heeft zogeheten art.42 vragen aan het College gesteld over de voorzieningen in het Staatsliedenkwartier. Het College is op grond van dit artikel verplicht om binnen 6 weken deze vragen te beantwoorden. Dat is nu gebeurd.


Beantwoording van de vragen:
1. Wat is de visie van het college op het huidige winkelvoorzieningenniveau in het
Staatsliedenkwartier? Sluit dit voldoende aan bij de behoefte van de inwoners in de wijk?
(soort, bereikbaarheid)

Het winkelvoorzieningenniveau in het Staatsliedenkwartier heeft de aandacht van het college.
De ruim 4.200 inwoners van het Staatsliedenkwartier, Breeveld en Geestdorp hebben niet de
beschikking over een winkelcentrum. Wel is er een kleine discountsupermarkt (Aldi; ± 700 m²
wvo) in het voormalige buurtwinkelcentrum. Het draagvlak voor een supermarkt neemt komende
jaren iets toe met de ontwikkeling van zo’n 280 woningen op het Campinaterrein en het terrein
van Den Oudsten (Hof van Leyland). In de Staatsliedenbuurt is de bevolking gemiddeld ouder dan in de rest van de gemeente (vergrijzend). Dit is ook terug te zien in de leefstijlen van de inwoners, ruim een vijfde van de inwoners heeft de leefstijl Welverdiend Genieten.
Naar verwachting, wat nog moet blijken uit een onderzoek dat binnenkort gereed komt, is een
supermarkt in deze wijk wenselijk en haalbaar, ondanks de beperkte omvang van de wijk (ruim
4.200 inwoners). De wijk heeft een relatief geïsoleerde ligging door de matige autobereikbaarheid van de omliggende wijken. Het spoor aan de zuidzijde vormt een barrière tussen de wijk en winkelcentrum Snel en Polanen. Daarnaast is de verbinding met het centrum moeizaam en complex. Dit is vooral nadelig voor de oudere inwoners van deze wijk, waarvan wel verwacht wordt dat ze zelfstandig blijven wonen. Juist voor deze doelgroep draagt een supermarkt bij aan de leefbaarheid en er mag verwacht worden dat deze inwoners de dagelijkse boodschappen in een eigentijdse buurtsupermarkt doen (dagelijkse contactmoment met buurtgenoten). Het formaat van de supermarkt moet wel aansluiten bij de omvang van de wijk. Een supermarkt van maximaal 1.000 m² wvo is hierin haalbaar, met eventueel kleinschalig aanvullend wijkaanbod (bijvoorbeeld zorgvoorziening).
2. Welke invloed verwacht het college van uitbreiding in de vorm van “”Hof van Leyland”” en het gebied langs de Johan de Wittlaan op deze voorzieningen?
Door de woningbouwplannen aan de oostkant van de wijk zal het draagvlak voor voorzieningen de komende jaren iets toenemen.
3. Welke invloed verwacht het college dat een uitbreiding van winkelcentrum Snel en Polanen gaat hebben op de voorzieningen dichtbij in het Staatsliedenkwartier?
Met de uitbreiding van winkelcentrum Snel en Polanen, komt er hoogstwaarschijnlijk een tweede
supermarkt in Snel en Polanen. Naar verwachting, wat nog moet blijken uit een onderzoek dat
binnenkort gereed komt, blijft naast de komst van een tweede supermarkt in winkelcentrum Snel en Polanen een supermarkt in de wijk Staatsliedenkwartier wenselijk en haalbaar (zie ook
beantwoording vraag1).
4. Wat is de visie van het college op de overige voorzieningen in deze wijk die belangrijk zijn voor met name ouderen (gezondheid, ontmoeting), ook in relatie tot het wijkgericht werken?
Het college heeft goed zicht op de wensen en behoeften van de inwoners, ook wat betreft het
voorzieningenniveau. Dit is te vinden in de ‘’Staat van Woerden” en wijkanalyses die zijn opgesteld.
Dit vormt input voor beleid en voor de prestatieafspraken die wij maken met onze maatschappelijke partners m.b.t. de inspanningen die zij leveren waar mogelijk gebiedsgericht, bijvoorbeeld: inzet op belangrijke bestaande accommodaties (zoals Weddesteyn), inzet op seniorenactiviteiten, inzet op ontmoeting, inzet van buurtsportcoaches specifiek in het Staatsliedenkwartier. Dit alles natuurlijk wel binnen de financiële mogelijkheden die er zijn binnen het sociaal domein en de prioriteiten die hierin door de gemeenteraad gesteld worden

Actueel nieuws | Nieuwsarchief