Zienswijzen op plan-Witt

19/11/2019 - Plan Witt nog geen gelopen race.
Het plan-de Witt, woningbouw op de locatie waar tot voor een aantal jaren gelden de fa. Pels haar nering (bloemen en planten) uitoefende, heeft onlangs ter inzage gelegen in de vorm van het ontwerpbestemmingsplan. Het was mogelijk om daarop door middel van een zienswijze te reageren en daarvan is gebruik gemaakt.

Zo heeft het bestuur van het Wijkplatform een eenvoudige zienswijze ingediend om eenrichtingsverkeer op de Joh. De Wittlaan mogelijk te maken. Bewoners van het naastgelegen appartementengebouw klagen over de hoogbouw. Men wist niet beter of er zouden alleen maar grondgebonden woningen gebouwd worden. Dat was beloofd, maar de werkelijkheid nu is anders. Er komt hoogbouw en wel in drie appartementencomplexen. Ook ProRail heeft gereageerd met een stevige zienswijze, die erop neerkomt dat de gemeente moet garanderen dat “de trein” en het treinverkeer absoluut geen last mogen ondervinden tijdens de bouw.

Een veel gecompliceerde zienswijze is ingediend namens enkele gebruikers van het naastgelegen terrein waar o.m. taxibedrijf v.d.Pol, de Dance Academy en een bouwbedrijf te vinden is, Joh.de Wittlaan 12B. Indiener is een advocaat van het befaamde advocatenkantoor Stibbe uit Amsterdam. Zwaar geschut dus.

Wat is het grootste bezwaar? Welnu, de cliënten van Stibbe hebben ook plannen om woningen (een veertigtal) te ontwikkelen op hun terrein. Zij hebben daar in het verleden ook met ambtenaren van de gemeente Woerden over van gedachten gewisseld. Uiteraard wilden zij dat bij de planvorming op het Pels-terrein daarmee rekening gehouden zou worden.

De gemeente zegde toe een haalbaarheidsonderzoek te willen houden als aan enkele voorwaarden voldaan zou worden.

Maar nu blijkt dat er geen rekening gehouden is met hun plan en daarom is er volgens Stibbe geen sprake van een goede ruimtelijke ordening volgens de letter van een in zijn brief aan de gemeenteraad nader genoemd artikel van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Stibbe dringt er bij de gemeenteraad op aan om bij de besluit vorming ook het plan m.b.t. het perceel 12B mee te nemen. Dat plan voldoet volgens de advocatenmaatschap aan de nader door de gemeente gestelde eisen.

Nu is dat niet meegenomen levert dat problemen op b.v. voor de fietsverbinding. Stibbe vindt die in het plan-Witt ook in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De fietsverbinding komt namelijk uit op het terrein van de cliënten van Stibbe (12B), dus komt er geen aansluiting op een doorgaande weg en dat is dus strijdig met het beginsel van een goede ruimtelijke ordening,  althans volgens Stibbe. Een goede ontsluiting is pas mogelijk als het perceel van v.d. Pol c.s. bij het plan-Witt wordt betrokken.

Stibbe vindt ook dat het plan strijdig is met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie. Voor het plan Campinaast moet volgens die visie sprake zijn van een ontwikkeling die voor het gehele gebied, dus inclusief het perceel Joh.de Wittlqan 12B, zou moeten gelden. Dat is dus nu niet het geval.

Want waarom wordt er nu een knip aangebracht in de ontwikkeling van het Campinaastgebied?  Stibbe vindt dat onlogisch en in strijd met de uitgangspunten van de gemeentelijke Stedenbouwkundige visie.

Volgens die visie moet er samenhang zijn en moet er niet gefragmenteerd worden.

Bezwaar is ook volgens Stibbe dat het ontwerpbestemmingsplan onvoldoende aansluit bij de Woonvisie. Die stelt in het Actieprogramma Woningbouw dat nieuwe locaties moeten worden benut om aan de woonbehoefte te voldoen. Stibbe’s cliënten hebben een kant en klaar plan kaar liggen om daaraan te voldoen, maar dat wordt domweg niet in de beschouwing genomen. Stibbe vindt dat in zijn zienswijze weer een argument voor de stelling dat het ontwerp niet in overeenstemming is met het eigen gemeentelijk beleid en met een goede ruimtelijke ordening

Maar daarmee is de litanie aan klachten nog niet ten einde. Stibbe vindt dat het plan ook strijdig is met het provinciaal belang. Dat pleit ervoor om samenhang te bereiken tussen onderdelen, zoals woningbouwlocaties. Geen versnippering dus, zoals nu dreigt.

Verder vindt de advocaat dat dit ontwerp niet aansluit bij de per 2021 van kracht wordende Omgevingswet. Uitgangspunt van die wet is dat de gemeenteraden hun regels over de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in een omgevingsplan voor het gemeentelijk grondgebied. Begrijpelijk dat hier ook weer de term “versnippering” valt.

In die nieuwe Omgevingswet wordt ook veel belang gehecht aan burgerparticipatie. Met de voeten getreden in dit geval luidt Stibbe’s oordeel, want wordt er recht gedaan aan de eigenaren/gebruikers van de Joh. De Wittlaan 12.

Dan nog een uitsmijtertje. Stibbe heeft bemerkt dat er ook onvoldoende onderzoek verricht is naar hindergevoelige bestemmingen nabij het plangebied. Want wat is het geval op perceel 12B? Daar vindt namelijk niet alleen opslag van bouwmaterialen plaats, maar ook laden en lossen en overige bedrijfsactiviteiten en vervoerbewegingen. Dat is nu niet meegenomen en dat geldt ook voor geluidseffecten.

Dat er tenslotte een pleidooi gevoerd wordt om het initiatief voor woningbouw op Joh. De Wittlaan 12b bij het bestemmingsplan te betrekken alvorens er een definitief besluit genomen wordt door de gemeenteraad, is na het voorgaande duidelijk. Benieuwd wat de reactie van “de gemeente” op deze hecht doortimmerde zienswijze zal worden. Zal het slaan van de eerste paal uitgesteld gaan worden?

Actueel nieuws | Nieuwsarchief